مرگ

مرگ پایانی که شروع همه چیز است

روز مرگم اشک را شیدا کنید              روی قلبم عشق را پیدا کنید

روز مرگم خاک را باور کنید                   روی قبرم لاله را پر پر کنید

جامه را خاک و خاکستر کنید               خانه ام را وقف نیلوفر کنید

پیکرم را غرق در شبنم کنید                روی قبرم لاله را خم کنید

روز مرگم دوست را دعوت کنید            دور قبرم را کمی خلوت کنید

بعد مرگم خنده را از سر کنید              رفتنم را دوستان باور کنید

/ 0 نظر / 2 بازدید