جشنواره بادبادکها امسال بایک وقفه ی

حدودیک ماهه درتاریخ ۲۴/۷/۸۸ درمحل

استادیوم تختی شهرستان محلات

برگزارشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید