خودت باش....

فکرمی کنی طوطی خوشبخته یاکلاغ؟؟؟حتماتوهم مثل بقیه به خاطر خوشرنگی پروبال طوطی اونو سعادتمندمی دونی !!!امااگه یه خرده بهتربه زندگی اونانگاه کنی می بینی سیاهی پروصدای ازاردهنده قارقار کلاغ یه نعمت براش.واسه اینکه طوطی روبه خاطرهمون قشنگی ظاهروصداش توی قفس حبس می کننداماکلاغ ازادو رهاست وهیچ هراس ودلهره ازدست دادن ازادی وحبس شدن درقفس رونداره پس به دنبال زیبایی ظاهر نباش چون بهترین زیبایی این است که باباطن خودت کناربیایی ووقتی به اینه نگاه می کنی به شخصیت خودت لبخند بزنی نه این که ازقیافه ات ایراد بگیری که چرادماغت بزرگه /کاش لبام این جوری بود/کاش رنگ پوستم این طور بود و...........................!!!!!!!!

پ.ن:۱:قلبت روخالی نگه داراگه هم یه روزی خواستی کسی رادرقلبت جای دهی سعی کن که فقط یه نفرباشه به اوبگو که تورادوست دارم بیشترازخودم وکمترازخدازیرابه خدااعتقاددارم وبه تونیازدارم...

پ.ن:۲:خداان روزکه دنیارونهاده........به هرکس هرچه لایق بوده داده/به بلبل ناله مستانه داده/به طاووس جعبه شاهانه داده/به جغدم درخرابه لانه داده/به شیرهم قدرت مردانه داده/به ماهم نازنینی چون توداده............

/ 0 نظر / 2 بازدید