کنون رزم virus و رستم شنو             دگرها شنیدستی این هم شنو

که اسفدیارش یک disk  داد               بگفتا به رستم که ای نیکزاد

در این disk باشد یکی file ناب          که بگرفتم از site افراسیاب

   چنین گفت رستم به افراسیاب               که من گشنمه نون سنگگ بیار

     جوابش چنین داد خندان طرف             که من نون سنگگ ندارم به کف

تهمتن روان شد سوی خانه اش           شتابان به دیدار رایانه اش

         چو آمد به نزد mini tower اش         بزد ضربه بر دکمه ی power اش

         دگر صبرو آرام و طاقت نداشت            مر آن disk را در driver گذاشت

     نکرد هیچ صبر و نداشت هیچ لفت       یکی list از root دیسکت گرفت

     کز آن یک demo شد پیش از آن عیان   ابا فیلم و موزیک و شرح و بیان

به ناگه چنان سیستمش کرد hung                  که رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگر باره reset نمود           همی کرد hung و همان شد که بود

چو تهمینه فریاد رستم شنود                         بیامد که لیسانس رایانه بود

بدو گفت رستم همه مشکلش                         وز آن disk و برنامه خشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش            یکی دیسک  bootable آورد به پیش

یکی toolkit اندر آن  disk بود                    بر آورد آنرا و اجرا نمود

همی گشت hard toolkit اندرش                  چو کودک که گردد پی مادرش

به نا گه یکی رمز virus یافت             پی حفظ امضای ایشان شتافت

چو virus را نیک بشناختش                         مر از byte آن گشت هشتاد bit

به خاک اندر افکند virus را                         تهمتن به رایانه زد بوس را

چنین گفت تهمینه به شوهرش             که اینباره بگذشت از پل خرش

دگر باره تو حماقت مکن                             ز رایانه اصلاً تو صحبت مکن


 

/ 0 نظر / 2 بازدید