اگر بتوانی دروغ نگوئی، هیچ گناهی نخواهی کرد.

دروغ گفتن خیلی ساده است، میدانستی ؟ انگار که ظرف آبی را می نوشی، به همین سادگی ... فقط باید حضور ذهن داشته باشی، یادت باشد به چه کسی ، کی و چقدر دروغ گفته ای... اما تو نمی توانی به همه، همیشه و خیلی زیاد دروغ بگوئی، (؟) واضح است چون حافظه ات بوی تعفن میگیرد و آنوقت همه ی دروغی را که مثل آب نوشیده ای بالا می آوری و بوی گندش تمام وجودت را احاطه میکند. دروغ گفتن خیلی ساده است اما دروغگو ماندن اصلا ساده نیست. یک دروغگوی وارد ، به آدمهای باهوش به ندرت و بااحتیاط دروغ میگوید چون خیلی زود ممکن است لو برود و به آدمهای مهربان، زیاد و بی احتیاط دروغ میگوید چون آنها بخشنده هستند و به آدمهای کم هوش ابدا توجه نمیکند چون دروغ گفتن به آنها هیچ لذتی ندارد. برای آنکه نام  دروغگو بگیری  باید به اندازه ی کافی باهوش ، ظالم ، بازیگر و محتاط باشی.

اما

دروغگو  مثل کپک است دنیای اطرافش را کرمو و کثیف میکند و اعتماد را از قلب آدمها می دزد و باورها را لکه دار و زخمی میکند، دروغگو مثل خوک است توی لجن زار بو گندوی دنیا غلت میزند و با کثافت هم خانه میشود. دروغگو موجود ضعیفیست که توانائیهایش را صرف ابتذالی سست میکند. دروغگو در دنیای حقیقی خودش زندگی نمیکند و مثل سوسک در راه آبهای جرم گرفته ی زندگی دیگران به سر می برد. دروغگو موجود محقریست که نیازمند ترحم و توجه دیگران است. او را نه میشود بخشید و نه میشود تنبیه کرد.

هر وقت دروغ میگوئی به یاد بیاور که قی کرده ی معده ی دیگری را می نوشی و نشخوار میکنی، باور کن دروغگو دشمن خداوند است.

/ 0 نظر / 3 بازدید